Mi olakšavamo živote deci oboleloj od raka i njihovim najbližima pružajući praktičnu, emotivnu i materijalnu podršku.
Mi smo nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka koje sačinjavaju roditelji, lekari, medicinsko osoblje i svi ljudi dobre volje.
 
 
 • Novosti

  NOVI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
  NOVI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

  NOVI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

  Novi poziv za dostavljanje ponuda

  IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI RODITELJSKE KUĆE – ŽANKE STOKIĆ BR 31, BEOGRAD

   

  Beograd, 21. maj 2024.

  NURDOR je Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka koje sačinjavaju roditelji, lekari, medicinsko osoblje i svi ljudi dobre volje čiji je cilj da olakšaju živote deci oboleloj od raka i njihovim najbližima pružajući praktičnu, emotivnu i materijalnu podršku.

  Jedan od projekata NURDOR-a je uporan i istrajan rad na rešavanju velikog problema – pronalaženju trajnog rešenja za smeštaj dece iz cele Srbije tokom njihovog lečenja u Beogradu – projekat Roditeljska kuća. NURDOR je objekat za Roditeljsku kuću obezbedio u toku 2021. godine i sada je potrebno sprovesti rekonstrukciju i privođenje nameni, kako bi od porodične kuće postao objekat od javnog značaja za smeštaj i brigu o deci oboleloj od raka.

  U tu svrhu NURDOR je ishodovao Rešenje o građevinskoj dozvoli izdato od strane Gradske opštine Savski Venac, Odeljenja za građevinske, komunalne i imovinsko - pravne poslove br. ROP-SAV-36183-CPIH-4/2023, Interni br. 351-1103/2023 od dana 31.10.2023. godine kojim se odobrava izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg slobodnostojećeg stambenog objekta sa garažom i ugradnjom lifta, spratnosti Su+P+1+Pk, na katastarskoj parceli br. 11349/1 KO Savski venac u Beogradu kojim radovima se formira slobodnostojeća zgrada, spratnosti Su+P+1+Pk, ukupne BRGP 816,63m2, od čega nadzemne BRGP 565,48m2, kategorije V, klasifikacioni broj 113 002, sa 1 (jednim) parking mestom, a u svemu prema Izvodu iz projekta i Projektu za građevinsku dozvolu koji su izrađeni od strane strane „STUDIO MOB“, sa sedištem u Beogradu, ul. Đevđelijska br. 65, potpisani i overeni od strane glavnog projektanta Miloša Miljkovića, dipl.inž.arh., broj licence 300 J500 10.

  Cilj ovog postupka je da se pozovu sva zainteresovana lica sa odgovarajućim iskustvom, znanjem i licencama da dostave ponudu za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji Roditeljske kuce, u skladu sa projektnom dokumentacijom koja čini sastavni deo ovog Poziva.

  Posebno se napominje da se NURDOR, kao udruženje sa humanitarnom i neprofitabilnom svrhom (borba protiv malignih oboljenja i podrška deci koja boluju od ovih bolesti); obratio različitim kompanijama iz oblasti proizvodnje i trgovine građevinskim materijalima sa molbom za donacijom određenih elemenata potrebnih za završetak ovog projekta. S tim u vezi, obim  građevinskih radova koje je potrebno izvesti u skladu sa ovim Pozivom, može se menjati u zavisnosti od toga da li će neku od pozicija biti omogućena putem donacija.

   

  1.1. PODACI O NARUČIOCU

  Naziv naručioca: NURDOR - NACIONALNO UDRUŽENJE RODITELJA DECE OBOLELE OD RAKA

  Adresa:Čolak Antina 16, Beograd

  PIB:  103199731

  Matični broj:17521705

  Oblik organizovanja: udruženje

  Internet adresa: http://www.nurdor.org

  1.2. PREDMET

  Predmet poziva za dostavljanje ponuda je izvođenje građevinskih radova na  rekonstrukciji postojećeg slobodnostojećeg stambenog objekta sa garažom i ugradnjom lifta, spratnosti Su+P+1+Pk, na katastarskoj parceli br. 11349/1 KO Savski venac u Beogradu u skladu sa Projektno – tehničkom dokumentacijom koja čini sastavni deo ovog Poziva.

  Ponuda se dostavlja po sistemu „ključ u ruke“, s tim što Ponuđač zadržava pravo da određene pozicije koriguje u zavisnosti od dobijenih donacija u vidu građevinskog materijala, u kom slučaju će Ponuđač biti pozvan da dostavi korigovanu Ponudu.

  1.3. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA

  Ugovor će biti dodeljen ekonomski najpovoljnijoj ponudi koja se određuje primenom kriterijuma odnos cene i kvaliteta.

  Ocena dostavljenih ponuda biće izvršena primenom :

  I.          Cena ponude: 80 bodova;

  II.        Rok izvođenja radova: 20 bodova.

   

  I. CENA PONUDE

  Ponuda sa najniže ponuđenom cenom biće ocenjena maksimalnim brojem bodova (20).

  Ponude ostalih ponuđača biće ocenjene primenom sledeće formule:

  (Najniže ponuđena cena) / (Ponuđena cena) * 20 (bodova)

   

  II. ROK IZVOĐENJA RADOVA

  Ponuda sa najnižim rokom za izvođenje radova biće ocenjena maksimalnim brojem bodova (80).

  Ponude ostalih ponuđača biće ocenjene primenom sledeće formule:

  (Najniži ponuđeni rok za izvođenje radova) / (Ponuđeni rok za izvođenje radova) * 80 (bodova)

   

  III. UKUPNA OCENA

  Ukupan broj bodova dobija se sabiranjem broja bodova dobijenih primenom kriterijuma za ocenu ponuđene cene i kriterijuma za ocenu roka izvođenja radova.

  Rezervni kriterijum ocene ponuda: u slučaju da dva ili više ponuđača imaju isti broj bodova, ponuđač koji je dao duži rok trajanja ponude biće ocenjen kao povoljniji.

  Komisija za izbor najpovoljnijeg ponuđača zadržava pravo da pozove na sastanak jednog ili više ponuđača (uključujući i eksperte), radi pribavljanja pojašnjenja ili dodatnih informacija koje su neophodne za pravilno sprovođenje postupka ocene ponuda. Komisija za izbor najpovoljnijeg ponuđača nema pravo da po isteku roka za dostavljanje ponuda menja bilo koji od uslova koji su utvrđeni u konkursnoj dokumentaciji, niti bilo koji od elemenata kriterijuma za ocenu ponuda. 

  Napomena: Materijali i oprema iz ponude moraju odgovarati predviđenom kvalitetu datom u projektu. U slučaju da materijali i oprema nisu ekvivalentni sa materijalom i opremom definisanim projektom, komisija će takvu ponudu odbiti kao neispravnu.

   1.4. NAČIN PREUZIMANjA KONKURSNE DOKUMENTACIJE I PITANJA

  Objavljivanjem javnog poziva na sajtu i linkedIn profilu udruženja, kao i slanjem poziva elektronskim putem svim potencijalnim dobavljačima koji se nalaze u bazi NURDORa.

  Sva pitanja ponuđači mogu da postave na mail brana@nurdor.org do 27.maja (16h). Na sva postavljena pitanja će ponuđači dobiti zbirne odgovore do 31. maja (17h).

   

  1.5. NAČIN PODNOŠENjA PONUDE I ROK ZA PODNOŠENjE PONUDE

  Ponuda se podnosi u skladu sa konkursnom dokumentacijom i dostavljenom projektno tehničkom dokumentacijom i predmerom i predračunom koji je sastavni deo konkursne dokumentacije.

  Ponuđači ponudu dostavljaju u u ukupnom iznosu na obrascu koji predstavlja prilog ovog Poziva, s tim što je Ponuđač obavezan da cenu razloži i po pozicijama u skladu sa dostavljenim modelom predmera i predračuna.

  Ponuđačima će biti omogućen obilazak Objekta uz prethodnu najavu licu za kontakt.

  Ponuda se podnosi za sve otvorene pozicije. I uzimaju se u obzir samo potpune ponude koje obuhvataju sve vrste građevinskih radova.

  Ponuda se dostavlja u 1 originalnom primerku.

  Ponuđač ponudu podnosi lično ili neposredno putem pošte u zatvorenoj koverti.

  Rok za podnošenje ponuda je 11.06.2024.g. do 16 časova.

  Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena u kancelariji  naručioca do 11.06.2024.g. do 16 sati, na adresu NURDOR – Nacionalno udruženje dece obolele od raka - Čolak Antina 16, 11000 Beograd.

  Dokumentacija koja bude dostavljena nakon naznačenog roka, neće biti uzeta u razmatranje.

  Ponuđač može pre isteka roka za podnošenje ponuda da dopuni, izmeni ili opozove svoju ponudu pisanim obaveštenjem, sa naznakom: „Dopuna ponude“, „Izmena ponude“ ili „Opoziv ponude“. Ponuđač je dužan da jasno naznači koja dokumenta naknadno dostavlja, odnosno koji deo ponude menja. Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da dopunjuje menja ili opozove svoju ponudu.

  1.6. MESTO, VREME I NAČIN OTVARANjA PONUDA

  Nakon zaključivanja roka za predaju tenderske dokumentacije, NURDOR će organizovati otvaranje i ocenjivanje ponuda.

  Ponude će pregledati stručna komisija.

  NURDOR  zadržava prvo da ne izabere najnižu ponudu u slučaju da druga ponuda ima bolju ocenu na kvalitetu ponude i brzini isporuke i ostalim kriterijumima za dodelu ugovora.

  O postupku otvaranja ponuda komisija naručioca vodi zapisnik koji potpisuju članovi komisije.

  1.7. ROK ZA DONOŠENjE ODLUKE

  Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora je sedam dana od dana otvaranja ponuda.

  1.8. LICE ZA KONTAKT

  Kontakt osoba je Branislava Penov, e-mail: brana@nurdor.org,  mob. Telefon: 063 42 72 75

  1.9. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU

  Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica, koja ispunjavaju sledeće uslove za učešće u postupku odnosno pravo na učešće u postupku ima ponuđač ako:

  1.      Je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar.

  2.      On i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

  3.      Je izmirio dospele poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije;

  4.      Je u mogućnosti da dostavi tražena sredstva obezbeđenja / bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla na 10% vrednosti ugovora, kao i garanciju za garantni period na 5% vrednosti ugovora;

  5.      Ima angažovana lica odgovarajuće struke koja će biti imenovani kao Odgovorni izvođači za svaku vrstu radova iz projektno tehničke dokumentacije;

  6.      Dostavi izjavu o poštovanju obaveza koji proizilaze iz važećih propisa o bezbednosti i zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude;

  7.      Dostavi izjavu da je u potpunosti sagledao svu projektno tehničku dokumentaciju, te da je nakon uvida i obilaska terena dao Ponudu u skladu sa pravilima struke.

  Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

  Pravno lice:

  1) Izvod iz registra Agencije za privredne registre (Bez obzira na datum izdavanja izvoda)

  2) Izjavu da ponuđač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela, da su izmirenim svi dospeli porezi, doprinosi i druge javne dažbine, da ima angažovana lica – Odgovorne izvođače radova, da je u mogućnosti da prilikom potpisivanja ugovora dostavi zahtevana sredstva obezbeđenja (bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla na 10% vrednosti ugovora, kao i garanciju za garantni period na 5% vrednosti ugovora) kao i izjavu i poštovanju obaveza koji proizilaze iz važećih propisa i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude. (Obrazac br. 1)

  Ponuđač čija ponuda bude odabrana, može biti pozvan da pre potpisivanja ugovora dostavi i dokaze kojima potvrđuje da ispunjava zahtevane uslove (Izvod iz kaznene evidencije Osnovnog suda na čijem je području sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica; Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal) Višeg suda u Beogradu; Uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova za zakonskog zastupnika - zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja, ali i prema mestu prebivališta; Potvrda Poreske uprave Ministarstva finansija Republike Srbije o izmirenim dospelim porezima i doprinosima; Potvrda nadležne jedinice lokalne samouprave o izmirenim dospelim porezima i doprinosima na lokalnom nivou; Potpisana i overena izjava ponuđača).

  1.10. PRILOZI

  Sastavni deo ovog Poziva za dostavljanje ponuda čini i sledeća dokumentacija:

  1.      Rešenje o građevinskoj dozvoli izdato od strane Gradske opštine Savski Venac, Odeljenja za građevinske, komunalne i imovinsko - pravne poslove br. ROP-SAV-36183-CPIH-4/2023, Interni br. 351-1103/2023 od dana 31.10.2023. godine

  2.      Projekat arhitekture – PZI 14/2023 izrađen od strane „STUDIO MOB“ sa pratećim predmerom;

  3.      Projekat konstrukcije - PZI 10/2023 izrađen od strane „STUDIO MOB“ sa pratećim predmerom;

  4.      Projekat hidrotehnike – PZI 10/2023 izrađen od strane „STUDIO MOB“ sa pratećim predmerom;

  5.      Projekat elektroenergetskih instalacija - PZI 14/2023 izrađen od strane „STUDIO MOB“ sa pratećim predmerom;

  6.      Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija – PZI - TKS-04-11/23 izrađen od strane „KULBIT“ sa pratećim predmerom;

  7.      Projekat automatske detekcije požara – PZI - DP-04-11/23 izrađen od strane „KULBIT“ sa pratećim predmerom i predračunom;

  8.      Projekat tehničke zaštite– PZI - STZ-04-11/23 izrađen od strane „KULBIT“ sa pratećim predmerom;

  9.      Projekat termotehničkih instalacija - PZI 14/2023 izrađen od strane „STUDIO MOB“ sa pratećim predmerom;

  10.  Obrazac 1 – Izjava Ponuđača o ispunjenosti uslova za učestvovanje na tenderu

  11.  Obrazac2 – Podaci o ponuđaču

  12. Obrazac 3 - Izjava ponuđača o licu ovlašćenom za sastavljanje i potpisivanje ponude13.

  13. Obrazac 4 – Izjava o nezavisnoj ponudi

  14. Obrazac 5 - Izjava o poštovanju obaveza

  15. Obrazac 6 – Izjava ponuđača o obilasku terena

  16. Obrazac 7 – Obrazac ponude

  17. Finalna objedinjena ponuda - NURDOR - maj 2024.

  PREUZMI DOKUMENTACIJU

   

 • Novosti

  POČINJU PRIJAVE ZA LETNJI KAMP
  POČINJU PRIJAVE ZA LETNJI KAMP


  Četrnaesti po redu letnji kamp ,,Ljubavi i Nade" održaće se od 25. do 31. jula 2024. godine u kompleksu koji se nalazi u Orašcu sa sportskim terenima i otvorenim bazenom.
  Pravo učešća imaju deca i mladi lečeni od malignih bolesti uzrasta od 7 do 18 godina, koji su završili lečenje minimum 6 meseci pred početak kampa.
  Kamp je osmišljen sa ciljem osamostaljivanja i osnaživanja dece i mladih nakon dugotrajnog lečenja, kako bi povratili samopouzdanje, uvideli da nisu sami i kako bi se vratili u redovne društvene tokove. Pod nadzorom stručnog osoblja iz NURDOR-a, kamperi provode vreme sa svojim vršnjacima i posebno obučenim volonterima u mnoštvu ciljano osmišljenih aktivnosti i radionica.
  NURDOR u potpunosti pokriva troškove boravka, prevoza i osiguranja. Organizovan je prevoz iz Beograda i Niša.
  Dokumentacija neophodna za prijavu:
  - Kompletno popunjen prijavni formular ( PDF ),
  - Prosek primanja oba roditelja za poslednja tri meseca ili potvrda o nezaposlenosti,
  - Fotokopija lične karte jednog od roditelja,
  - Fotokopija otpusne liste.


  Za sve detaljnije informacije nas možete kontaktirati na br. telefona: 
  0800/33-22-32; 011/ 2681-554; 011/ 2681-555; 018/22-01-15, 021/30-27-027
  Kompletnu dokumentaciju poslati najkasnije do 31. maja 2024. na adresu:
  NURDOR
  Vizantijski bulevar 12
  18000 Niš
  Zakasnele i nepotpune prijave neće biti uzete u obzir.

  Jedva čekamo da se družimo!
  Vaš NURDOR

 • Novosti

  NURDOR kućica za odmor i rehabilitaciju
  NURDOR kućica za odmor i rehabilitaciju

  Kućica je tu da pruži deci i roditeljima zasluženi predah nakon izazovnog perioda lečenja. Nakon dugog perioda teškog i iscrpljujućeg lečenja deci i roditeljima pruža mogućnost za oporavak i psiho-fizičko osnaživanje u prirodnom, zabavnom i opuštajućem okruženju.

   Vrata NURDOR kućice su otvorena u toku cele godine. Sedmodnevni boravak za porodice je potpuno besplatan, u pauzi lečenja i nakon završenog lečenja, sa članovima svoje porodice, uz prethodnu saglasnost lekara.

   Kućica je potpuno opremljena:

  -        2 spavaće sobe;

  -        Kupatilo;

  -        Kuhinja i dnevni boravak;

  -        2 terase;

  -        Veliko dvorište sa novim mobilijarom;

  -        Parking mesto.

   

  Kućica se nalazi u oazi potpunog mira, u prirodi, izolovana od gradske buke i zagađenja, na samoj granici Nacionalnog parka Fruška gora i tu je da pruži porodici preko potreban mir i zajednički odmor.

   Obezbeđen je i besplatan ulazak na najpopularniju gradsku plažu "Štrand", uživanje pored Dunava i korišćenjeNURDOR-ove kabine, kao i ležaljki.


  Iskustvo porodica Petrović – link 

   

  Iskustvo porodica Nikolić – link 

   

  Za sve dodatne informacije javite nam se na broj telefona 063/49-61-63 ili na mail bojana@nurdor.org
 • Novosti

  PRODUŽEN ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
  PRODUŽEN ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

  Poziv za dostavljanje ponuda

  IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI RODITELJSKE KUĆE
  – ŽANKE STOKIĆ BR31, BEOGRAD

   

  Beograd, 23. mart 2024.

  NURDOR je Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka koje sačinjavaju roditelji, lekari, medicinsko osoblje i svi ljudi dobre volje čiji je cilj da olakšaju živote deci oboleloj od raka i njihovim najbližima pružajući praktičnu, emotivnu i materijalnu podršku.

  Jedan od projekata NURDOR-a je uporan i istrajan rad na rešavanju velikog problema – pronalaženju trajnog rešenja za smeštaj dece iz cele Srbije tokom njihovog lečenja u Beogradu – projekat Roditeljska kuća. NURDOR je objekat za Roditeljsku kuću obezbedio u toku 2021. godine i sada je potrebno sprovesti rekonstrukciju i privođenje nameni, kako bi od porodične kuće postao objekat od javnog značaja za smeštaj i brigu o deci oboleloj od raka.

  U tu svrhu NURDOR je ishodovao Rešenje o građevinskoj dozvoli izdato od strane Gradske opštine Savski Venac, Odeljenja za građevinske, komunalne i imovinsko - pravne poslove br. ROP-SAV-36183-CPIH-4/2023, Interni br. 351-1103/2023 od dana 31.10.2023. godine kojim se odobrava izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg slobodnostojećeg stambenog objekta sa garažom i ugradnjom lifta, spratnosti Su+P+1+Pk, na katastarskoj parceli br. 11349/1 KO Savski venac u Beogradu kojim radovima se formira slobodnostojeća zgrada, spratnosti Su+P+1+Pk, ukupne BRGP 816,63m2, od čega nadzemne BRGP 565,48m2, kategorije V, klasifikacioni broj 113 002, sa 1 (jednim) parking mestom, a u svemu prema Izvodu iz projekta i Projektu za građevinsku dozvolu koji su izrađeni od strane strane „STUDIO MOB“, sa sedištem u Beogradu, ul. Đevđelijska br. 65, potpisani i overeni od strane glavnog projektanta Miloša Miljkovića, dipl.inž.arh., broj licence 300 J500 10.

  Cilj ovog postupka je da se pozovu sva zainteresovana lica sa odgovarajućim iskustvom, znanjem i licencama da dostave ponudu za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji Roditeljske kuce, u skladu sa projektnom dokumentacijom koja čini sastavni deo ovog Poziva.

  Posebno se napominje da se NURDOR, kao udruženje sa humanitarnom i neprofitabilnom svrhom (borba protiv malignih oboljenja i podrška deci koja boluju od ovih bolesti); obratio različitim kompanijama iz oblasti proizvodnje i trgovine građevinskim materijalima sa molbom za donacijom određenih elemenata potrebnih za završetak ovog projekta. S tim u vezi, obim  građevinskih radova koje je potrebno izvesti u skladu sa ovim Pozivom, može se menjati u zavisnosti od toga da li će neku od pozicija biti omogućena putem donacija.

   

  1.1. PODACI O NARUČIOCU

  Naziv naručioca: NURDOR - NACIONALNO UDRUŽENJE RODITELJA DECE OBOLELE OD RAKA

  Adresa:Čolak Antina 16, Beograd

  PIB:  103199731

  Matični broj:17521705

  Oblik organizovanja: udruženje

  Internet adresa: http://www.nurdor.org

  1.2. PREDMET

  Predmet poziva za dostavljanje ponuda je izvođenje građevinskih radova na  rekonstrukciji postojećeg slobodnostojećeg stambenog objekta sa garažom i ugradnjom lifta, spratnosti Su+P+1+Pk, na katastarskoj parceli br. 11349/1 KO Savski venac u Beogradu u skladu sa Projektno – tehničkom dokumentacijom koja čini sastavni deo ovog Poziva.

  Ponuda se dostavlja po sistemu „ključ u ruke“, s tim što Ponuđač zadržava pravo da određene pozicije koriguje u zavisnosti od dobijenih donacija u vidu građevinskog materijala, u kom slučaju će Ponuđač biti pozvan da dostavi korigovanu Ponudu.

  1.3. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA

  ·         Cena ponude – osnovni kriterijum je najniža ponuđena cena,

  ·         Kvalitet ponude – da li materijali iz ponude odgovaraju predviđenom kvalitetu i standardu

  ·         Vreme predloženo za završetak radova

  ·         Spremnost korekcije Ponude u skladu sa potencijalnim donacijama materijala

  1.4. NAČIN PREUZIMANjA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

  Konkursna dokumentacija će biti poslata elektronskim putem svim potencijalnim dobavljačima koji se nalaze u bazi NURDORa.

  1.5. NAČIN PODNOŠENjA PONUDE I ROK ZA PODNOŠENjE PONUDE

  Ponuda se podnosi u skladu sa konkursnom dokumentacijom i dostavljenom projektno tehničkom dokumentacijom i predmerom i predračunom koji je sastavni deo konkursne dokumentacije.

  Ponuđači ponudu dostavljaju u u ukupnom iznosu na obrascu koji predstavlja prilog ovog Poziva, s tim što je Ponuđač obavezan da cenu razloži i po pozicijama u skladu sa dostavljenim modelom predmera i predračuna.

  Ponuđačima će biti omogućen obilazak Objekta uz prethodnu najavu licu za kontakt.

  Ponuda se podnosi za sve otvorene pozicije. I uzimaju se u obzir samo potpune ponude koje obuhvataju sve vrste građevinskih radova.

  Ponuda se dostavlja u 1 originalnom primerku.

  Ponuđač ponudu podnosi lično ili neposredno putem pošte u zatvorenoj koverti.

  Produženi rok za podnošenje ponuda je 02.04.2024.g. do 16 časova.

  Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena u kancelariji  naručioca do 02.04.2024.g. do 16 sati, na adresu NURDOR – Nacionalno udruženje dece obolele od raka -Čolak Antina 16, 11000 Beograd.

  Dokumentacija koja bude dostavljena nakon naznačenog roka, neće biti uzeta u razmatranje.

  Ponuđač može pre isteka roka za podnošenje ponuda da dopuni, izmeni ili opozove svoju ponudu pisanim obaveštenjem, sa naznakom: „Dopuna ponude“, „Izmena ponude“ ili „Opoziv ponude“. Ponuđač je dužan da jasno naznači koja dokumenta naknadno dostavlja, odnosno koji deo ponude menja. Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da dopunjuje menja ili opozove svoju ponudu.

  1.6. MESTO, VREME I NAČIN OTVARANjA PONUDA

  Nakon zaključivanja roka za predaju tenderske dokumentacije, NURDOR će organizovati otvaranje i ocenjivanje ponuda.

  Ponude će pregledati stručna komisija.

  NURDOR  zadržava prvo da ne izabere najnižu ponudu u slučaju da druga ponuda ima bolju ocenu na kvalitetu ponude i brzini isporuke i ostalim kriterijumima za dodelu ugovora.

  O postupku otvaranja ponuda komisija naručioca vodi zapisnik koji potpisuju članovi komisije.

  1.7. ROK ZA DONOŠENjE ODLUKE

  Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora je sedam dana od dana otvaranja ponuda.

  1.8. LICE ZA KONTAKT

  Kontakt osoba je Branislava Penov, e-mail: brana@nurdor.org,  mob. Telefon: 063 42 72 75

  1.9.USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU

  Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica, koja ispunjavaju sledeće uslove za učešće u postupku odnosno pravo na učešće u postupku ima ponuđač ako:

  1.      Je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar.

  2.      On i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

  3.      Je izmirio dospele poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije;

  4.      Je u mogućnosti da dostavi tražena sredstva obezbeđenja / bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla na 10% vrednosti ugovora, kao i garanciju za garantni period na 5% vrednosti ugovora;

  5.      Ima angažovana lica odgovarajuće struke koja će biti imenovani kao Odgovorni izvođači za svaku vrstu radova iz projektno tehničke dokumentacije;

  6.      Dostavi izjavu o poštovanju obaveza koji proizilaze iz važećih propisa o bezbednosti i zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude;

  7.      Dostavi izjavu da je u potpunosti sagledao svu projektno tehničku dokumentaciju, te da je nakon uvida i obilaska terena dao Ponudu u skladu sa pravilima struke.

  Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

  Pravno lice:

  1) Izvod iz registra Agencije za privredne registre (Bez obzira na datum izdavanja izvoda)

  2) Izjavu da ponuđač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela, da su izmirenim svi dospeli porezi, doprinosi i druge javne dažbine, da ima angažovana lica – Odgovorne izvođače radova, da je u mogućnosti da prilikom potpisivanja ugovora dostavi zahtevana sredstva obezbeđenja (bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla na 10% vrednosti ugovora, kao i garanciju za garantni period na 5% vrednosti ugovora) kao i izjavu i poštovanju obaveza koji proizilaze iz važećih propisa i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude. (Obrazac br. 1)

  Ponuđač čija ponuda bude odabrana, može biti pozvan da pre potpisivanja ugovora dostavi i dokaze kojima potvrđuje da ispunjava zahtevane uslove (Izvod iz kaznene evidencije Osnovnog suda na čijem je području sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica; Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal) Višeg suda u Beogradu; Uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova za zakonskog zastupnika - zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja, ali i prema mestu prebivališta; Potvrda Poreske uprave Ministarstva finansija Republike Srbije o izmirenim dospelim porezima i doprinosima; Potvrda nadležne jedinice lokalne samouprave o izmirenim dospelim porezima i doprinosima na lokalnom nivou; Potpisana i overena izjava ponuđača).

  1.10. PRILOZI

  Sastavni deo ovog Poziva za dostavljanje ponuda čini i sledeća dokumentacija:

  1.      Rešenje o građevinskoj dozvoli izdato od strane Gradske opštine Savski Venac, Odeljenja za građevinske, komunalne i imovinsko - pravne poslove br. ROP-SAV-36183-CPIH-4/2023, Interni br. 351-1103/2023 od dana 31.10.2023. godine

  2.      Projekat arhitekture – PZI 14/2023 izrađen od strane „STUDIO MOB“ sa pratećim predmerom;

  3.      Projekat konstrukcije - PZI 10/2023 izrađen od strane „STUDIO MOB“ sa pratećim predmerom;

  4.      Projekat hidrotehnike – PZI 10/2023 izrađen od strane „STUDIO MOB“ sa pratećim predmerom;

  5.      Projekat elektroenergetskih instalacija - PZI 14/2023 izrađen od strane „STUDIO MOB“ sa pratećim predmerom;

  6.      Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija – PZI - TKS-04-11/23 izrađen od strane „KULBIT“ sa pratećim predmerom;

  7.      Projekat automatske detekcije požara – PZI - DP-04-11/23 izrađen od strane „KULBIT“ sa pratećim predmerom i predračunom;

  8.      Projekat tehničke zaštite– PZI - STZ-04-11/23 izrađen od strane „KULBIT“ sa pratećim predmerom;

  9.      Projekat termotehničkih instalacija - PZI 14/2023 izrađen od strane „STUDIO MOB“ sa pratećim predmerom;

  10.  Obrazac 1 – Izjava Ponuđača o ispunjenosti uslova za učestvovanje na tenderu

  11.  Obrazac2 – Podaci o ponuđaču

   PREUZMI DOKUMENTACIJU

 • Novosti

  POČINJU PRIJAVE ZA DINAMO KAMP 2024
  POČINJU PRIJAVE ZA DINAMO KAMP 2024

  Dinamo kamp je najveći kamp rekreativne terapije u Italiji, namenjen je deci lečenoj od malignih bolesti iz Italije i drugih evropskih zemalja i mediteranskog basena.

  Održaće se u Toskani od 16. do 23. avgusta 2024.godine

  Pravo na prijavu imaju mladi lečeni od malignih bolesti uzrasta od 13 do 17 godina.

  Neophodno je popuniti prijavne formulare koje možete preuzeti putem narednog linka

  -      Formular Roditelji

  -      Izjava roditelja  ( ukoliko je samohrani roditelj jedini vršilac roditeljskog prava )

  Medicinski formulari 1,2,3,4,5 ( popunjava lekar )

  -      1.Medicinski formular  hematologija - onkologija - ( svi )

  -      2.Medicinski deo - Anemija srpastih ćelija 

  -      3.Medicinski deo - Hemofilija

  -      4.Medicinski deo - Talasemija

  -      5.Medicinski deo - Trombocitopenija

  Ukoliko učesnik kampa ima 16 i 17 godina potrebno je da i on/ona potpiše saglasnost za obradu ličnih podataka

  Osim kompletnih formulara obavezno je dostaviti karton vakcinacije i otpusnu listu

  Kompletnu dokumentaciju poslati do 27. marta 2024. na adresu: 

  NURDOR, Preradovićeva 138,                 
  21132 Petrovaradin, Novi Sad
                     

  Dinamo kamp u Toskani jedan je od najvećih internacionalnih kampova rekreativne terapije u Evropi. Prvi je kamp u Italiji koji je posebno strukturiran za potpuno bezbedan boravak dece sa teškim hroničnim bolestima koja su trenutno na terapiji ili nakon završenog lečenja. Glavni cilj Dinamo kampa je da putem rekreativne terapije omogući deci da povrate veru u sebe, svoje sposobnosti i mogućnosti, kao i kroz druženje i programe uz podršku osoblja, volontera i međusobnu podršku i saradnju sa drugom decom i mladima. Dinamo kamp je “mesto gde je osmeh najbolji lek”, a zabava je zagarantovana zahvaljujući širokom spektru sportskih, kreativnih, izražajnih i zabavnih aktivnosti. Za više informacija o kampu pogledajte ovaj link. 

 • Novosti

  OGLAS ZA POSAO
  OGLAS ZA POSAO

  Kako bismo krupnim koracima koračali ka ostvarenju naše vizije, da svakom detetu obolelom od raka u Srbiji osiguramo sva prava i najbolje uslove lečenja u svim centrima u Srbiji, u potrazi smo za motivisanom i posvećenom osobom za rad na poziciji:

   

  Saradnik za marketing i komunikacije

  Opis posla

  - Organizacija događaja za senzibilisanje javnosti i komunikacione aktivnosti

  - Organizacija inicijativa, događaja i konferencija za štampu

  - Priprema i predlog mesečnih i godišnjeg plana aktivnosti

  - Kreiranje sadržaja za događaje, društvene mreže, sajt i newsletter

  - Kontakt i komunikacija sa donatorima, saradnicima, volonterima

  - Praćenje realizacije, toškova kampanje i analiziranje postignutih rezultata

  - Izveštavanje o realizovanim aktivnostima i postignutim rezultatima

   

   Profil kandidata:

  - Minimum završene trogodišnje studije

  - Minimum dve godine radnog iskustva na poslovima marketinga ili odnosa sa javnošću

  - Radno iskustvo na poslovima marketinga ili odnosa sa javnošću

  - Iskustvo u  vođenju naloga na društvenim mrežama (Facebook, Instagram,Twitter, LinkedIn…)

  - Iskustvo u organizaciji događaja

  - Iskustvo u pisanju i ažuriranju web stranica

  - Sposobnost proizvodnje grafičkog i video sadržaja (korišćenje CANVA ili dr. softvera)

  - Kreativnost i entuzijazam za osmišljavanje i realizaciju kampanja

  - Izuzetne organizacione i planske sposobnosti

  - Timski rad, posvećenost, upornost i inicijativa

  - Napredno znanje engleskog jezika

  - Vozačka dozvola B kategorije 


  Nudimo:

  - Mogućnost učenja i razvoja

  - Prijatno i timski orijentisano radno okruženje

  - Usavršavanje kroz obuke

  - Priliku da se prošire kontakti, znanja, veštine i kreativnost

  Ukoliko zadovoljavate uslove konkursa i želite da postanete deo tima koji svakodnevno doprinosi poboljšanju uslova lečenja dece i senzibilisanju društvene zajednice, pošaljite svoj CV i motivaciono pismo na: sekretar@nurdor.org

 • Novosti

  Poziv za dostavljanje ponuda
  Poziv za dostavljanje ponuda

  IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI RODITELJSKE KUĆE
  – ŽANKE STOKIĆ BR31, BEOGRAD-

   

  Beograd, 22. Februar 2024.

  NURDOR je Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka koje sačinjavaju roditelji, lekari, medicinsko osoblje i svi ljudi dobre volje čiji je cilj da olakšaju živote deci oboleloj od raka i njihovim najbližima pružajući praktičnu, emotivnu i materijalnu podršku.

  Jedan od projekata NURDOR-a je uporan i istrajan rad na rešavanju velikog problema – pronalaženju trajnog rešenja za smeštaj dece iz cele Srbije tokom njihovog lečenja u Beogradu – projekat Roditeljska kuća. NURDOR je objekat za Roditeljsku kuću obezbedio u toku 2021. godine i sada je potrebno sprovesti rekonstrukciju i privođenje nameni, kako bi od porodične kuće postao objekat od javnog značaja za smeštaj i brigu o deci oboleloj od raka.

  U tu svrhu NURDOR je ishodovao Rešenje o građevinskoj dozvoli izdato od strane Gradske opštine Savski Venac, Odeljenja za građevinske, komunalne i imovinsko - pravne poslove br. ROP-SAV-36183-CPIH-4/2023, Interni br. 351-1103/2023 od dana 31.10.2023. godine kojim se odobrava izvođenje radova na rekonstrukciji postojećeg slobodnostojećeg stambenog objekta sa garažom i ugradnjom lifta, spratnosti Su+P+1+Pk, na katastarskoj parceli br. 11349/1 KO Savski venac u Beogradu kojim radovima se formira slobodnostojeća zgrada, spratnosti Su+P+1+Pk, ukupne BRGP 816,63m2, od čega nadzemne BRGP 565,48m2, kategorije V, klasifikacioni broj 113 002, sa 1 (jednim) parking mestom, a u svemu prema Izvodu iz projekta i Projektu za građevinsku dozvolu koji su izrađeni od strane strane „STUDIO MOB“, sa sedištem u Beogradu, ul. Đevđelijska br. 65, potpisani i overeni od strane glavnog projektanta Miloša Miljkovića, dipl.inž.arh., broj licence 300 J500 10.

  Cilj ovog postupka je da se pozovu sva zainteresovana lica sa odgovarajućim iskustvom, znanjem i licencama da dostave ponudu za izvođenje građevinskih radova na rekonstrukciji Roditeljske kuce, u skladu sa projektnom dokumentacijom koja čini sastavni deo ovog Poziva.

  Posebno se napominje da se NURDOR, kao udruženje sa humanitarnom i neprofitabilnom svrhom (borba protiv malignih oboljenja i podrška deci koja boluju od ovih bolesti); obratio različitim kompanijama iz oblasti proizvodnje i trgovine građevinskim materijalima sa molbom za donacijom određenih elemenata potrebnih za završetak ovog projekta. S tim u vezi, obim  građevinskih radova koje je potrebno izvesti u skladu sa ovim Pozivom, može se menjati u zavisnosti od toga da li će neku od pozicija biti omogućena putem donacija.

   

  1.1. PODACI O NARUČIOCU

  Naziv naručioca: NURDOR - NACIONALNO UDRUŽENJE RODITELJA DECE OBOLELE OD RAKA

  Adresa:Čolak Antina 16, Beograd

  PIB:  103199731

  Matični broj:17521705

  Oblik organizovanja: udruženje

  Internet adresa: http://www.nurdor.org

  1.2. PREDMET

  Predmet poziva za dostavljanje ponuda je izvođenje građevinskih radova na  rekonstrukciji postojećeg slobodnostojećeg stambenog objekta sa garažom i ugradnjom lifta, spratnosti Su+P+1+Pk, na katastarskoj parceli br. 11349/1 KO Savski venac u Beogradu u skladu sa Projektno – tehničkom dokumentacijom koja čini sastavni deo ovog Poziva.

  Ponuda se dostavlja po sistemu „ključ u ruke“, s tim što Ponuđač zadržava pravo da određene pozicije koriguje u zavisnosti od dobijenih donacija u vidu građevinskog materijala, u kom slučaju će Ponuđač biti pozvan da dostavi korigovanu Ponudu.

  1.3. KRITERIJUM ZA DODELU UGOVORA

  ·         Cena ponude – osnovni kriterijum je najniža ponuđena cena,

  ·         Kvalitet ponude – da li materijali iz ponude odgovaraju predviđenom kvalitetu i standardu

  ·         Vreme predloženo za završetak radova

  ·         Spremnost korekcije Ponude u skladu sa potencijalnim donacijama materijala

   

  1.4. NAČIN PREUZIMANjA KONKURSNE DOKUMENTACIJE

  Konkursna dokumentacija će biti poslata elektronskim putem svim potencijalnim dobavljačima koji se nalaze u bazi NURDORa.

  1.5. NAČIN PODNOŠENjA PONUDE I ROK ZA PODNOŠENjE PONUDE

  Ponuda se podnosi u skladu sa konkursnom dokumentacijom i dostavljenom projektno tehničkom dokumentacijom i predmerom i predračunom koji je sastavni deo konkursne dokumentacije.

  Ponuđači ponudu dostavljaju u u ukupnom iznosu na obrascu koji predstavlja prilog ovog Poziva, s tim što je Ponuđač obavezan da cenu razloži i po pozicijama u skladu sa dostavljenim modelom predmera i predračuna.

  Ponuđačima će biti omogućen obilazak Objekta uz prethodnu najavu licu za kontakt.

  Ponuda se podnosi za sve otvorene pozicije. I uzimaju se u obzir samo potpune ponude koje obuhvataju sve vrste građevinskih radova.

  Ponuda se dostavlja u 1 originalnom primerku.

  Ponuđač ponudu podnosi lično ili neposredno putem pošte u zatvorenoj koverti.

  Rok za podnošenje ponuda je 25.03.2024.g. do 16 časova.

  Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena u kancelariji  naručioca do 25.03.2024.g. do 16 sati, na adresu NURDOR – Nacionalno udruženje dece obolele od raka -Čolak Antina 16, 11000 Beograd.

  Dokumentacija koja bude dostavljena nakon naznačenog roka, neće biti uzeta u razmatranje.

  Ponuđač može pre isteka roka za podnošenje ponuda da dopuni, izmeni ili opozove svoju ponudu pisanim obaveštenjem, sa naznakom: „Dopuna ponude“, „Izmena ponude“ ili „Opoziv ponude“. Ponuđač je dužan da jasno naznači koja dokumenta naknadno dostavlja, odnosno koji deo ponude menja. Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da dopunjuje menja ili opozove svoju ponudu.

  1.6. MESTO, VREME I NAČIN OTVARANjA PONUDA

  Nakon zaključivanja roka za predaju tenderske dokumentacije, NURDOR će organizovati otvaranje i ocenjivanje ponuda.

  Ponude će pregledati stručna komisija.

  NURDOR  zadržava prvo da ne izabere najnižu ponudu u slučaju da druga ponuda ima bolju ocenu na kvalitetu ponude i brzini isporuke i ostalim kriterijumima za dodelu ugovora.

  O postupku otvaranja ponuda komisija naručioca vodi zapisnik koji potpisuju članovi komisije.

  1.7. ROK ZA DONOŠENjE ODLUKE

  Rok za donošenje Odluke o dodeli ugovora je sedam dana od dana otvaranja ponuda.

  1.8. LICE ZA KONTAKT

  Kontakt osoba je Branislava Penov, e-mail: brana@nurdor.org,  mob. Telefon: 063 42 72 75

  1.9.USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU

  Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica, koja ispunjavaju sledeće uslove za učešće u postupku odnosno pravo na učešće u postupku ima ponuđač ako:

  1.      Je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar.

  2.      On i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare;

  3.      Je izmirio dospele poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije;

  4.      Je u mogućnosti da dostavi tražena sredstva obezbeđenja / bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla na 10% vrednosti ugovora, kao i garanciju za garantni period na 5% vrednosti ugovora;

  5.      Ima angažovana lica odgovarajuće struke koja će biti imenovani kao Odgovorni izvođači za svaku vrstu radova iz projektno tehničke dokumentacije;

  6.      Dostavi izjavu o poštovanju obaveza koji proizilaze iz važećih propisa o bezbednosti i zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude;

  7.      Dostavi izjavu da je u potpunosti sagledao svu projektno tehničku dokumentaciju, te da je nakon uvida i obilaska terena dao Ponudu u skladu sa pravilima struke.

  Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

  Pravno lice:

  1) Izvod iz registra Agencije za privredne registre (Bez obzira na datum izdavanja izvoda)

  2) Izjavu da ponuđač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela, da su izmirenim svi dospeli porezi, doprinosi i druge javne dažbine, da ima angažovana lica – Odgovorne izvođače radova, da je u mogućnosti da prilikom potpisivanja ugovora dostavi zahtevana sredstva obezbeđenja (bankarsku garanciju za dobro izvršenje posla na 10% vrednosti ugovora, kao i garanciju za garantni period na 5% vrednosti ugovora) kao i izjavu i poštovanju obaveza koji proizilaze iz važećih propisa i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude. (Obrazac br. 1)

  Ponuđač čija ponuda bude odabrana, može biti pozvan da pre potpisivanja ugovora dostavi i dokaze kojima potvrđuje da ispunjava zahtevane uslove (Izvod iz kaznene evidencije Osnovnog suda na čijem je području sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica; Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja (za organizovani kriminal) Višeg suda u Beogradu; Uverenje iz kaznene evidencije nadležne policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova za zakonskog zastupnika - zahtev za izdavanje ovog uverenja može se podneti prema mestu rođenja, ali i prema mestu prebivališta; Potvrda Poreske uprave Ministarstva finansija Republike Srbije o izmirenim dospelim porezima i doprinosima; Potvrda nadležne jedinice lokalne samouprave o izmirenim dospelim porezima i doprinosima na lokalnom nivou; Potpisana i overena izjava ponuđača).

  1.10. PRILOZI

  Sastavni deo ovog Poziva za dostavljanje ponuda čini i sledeća dokumentacija:

  1.      Rešenje o građevinskoj dozvoli izdato od strane Gradske opštine Savski Venac, Odeljenja za građevinske, komunalne i imovinsko - pravne poslove br. ROP-SAV-36183-CPIH-4/2023, Interni br. 351-1103/2023 od dana 31.10.2023. godine

  2.      Projekat arhitekture – PZI 14/2023 izrađen od strane „STUDIO MOB“ sa pratećim predmerom;

  3.      Projekat konstrukcije - PZI 10/2023 izrađen od strane „STUDIO MOB“ sa pratećim predmerom;

  4.      Projekat hidrotehnike – PZI 10/2023 izrađen od strane „STUDIO MOB“ sa pratećim predmerom;

  5.      Projekat elektroenergetskih instalacija - PZI 14/2023 izrađen od strane „STUDIO MOB“ sa pratećim predmerom;

  6.      Projekat telekomunikacionih i signalnih instalacija – PZI - TKS-04-11/23 izrađen od strane „KULBIT“ sa pratećim predmerom;

  7.      Projekat automatske detekcije požara – PZI - DP-04-11/23 izrađen od strane „KULBIT“ sa pratećim predmerom i predračunom;

  8.      Projekat tehničke zaštite– PZI - STZ-04-11/23 izrađen od strane „KULBIT“ sa pratećim predmerom;

  9.      Projekat termotehničkih instalacija - PZI 14/2023 izrađen od strane „STUDIO MOB“ sa pratećim predmerom;

  10.  Obrazac 1 – Izjava Ponuđača o ispunjenosti uslova za učestvovanje na tenderu

  11.  Obrazac2 – Podaci o ponuđaču

   

   PREUZMI DOKUMENTACIJU

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Novosti

  I JA SE BORIM!
  I JA SE BORIM!

  Obeležen je Svetski dan dece obolele od raka

   

  Beograd, 15.02.2024. – Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka NURDOR je juče u 33 grada širom Srbije, uz podršku volontera i donatora, obeležilo Svetski dan dece obolele od raka. Pod sloganom „I JA SE BORIM!“ ove godine kampanja je bila posvećena skretanju pažnje na prava dece u bolnici i humano lečenje.

  U okviru akcije dobrovoljnog davanja krvi 252 ljudi je dalo krv, a NURDOR je u donatorskim kutijama na događajima u 33 grad1 prikupio sredstva u iznosu od 2. 853 875,00 dinara. Od srca se zahvaljujemo svim građanima koji nam veruju i prepoznaju koliko je za celu zajednicu važno ovo što radimo.

   „U ime NURDOR-a, svih naših prijatelja i volontera, kao jedna od roditelja iz NURDOR-a, želim svima da zahvalim na podršci, ali i na tome što pomažete rad NURDOR-a u toku cele godine. Važno je da svi zajedno budem podrška deci koja se leče i da kao društvena zajednica pokažemo razumevanje i empatiju. To nije važno samo zbog porodica koje prolaze kroz lečenje, već i zbog svih nas i budućnosti kakvu želimo da stvaramo.” poručuje Marija Đurović, mama izlečenog deteta i članica NURDOR-a.

  Još jednom skrećemo pažnju da u Srbiji ne postoji pedijatrijski kancer registar, što je od izuzetne važnosti za praćenje broja obolele dece, vrste dijagnoza i primenjenih terapija, a što sve može biti od izuzetnog značaja na putu do izlečenja.

  Takođe, brojne su oblasti u kojima možemo lečenje unaprediti i učiniti humanijim i manje bolnim za decu. Od neizmernog je značaja da svako dete koje se leči od raka kroz to lečenje prođe sa što je moguće manjim traumama i sa što manje bola. Lečenje ne mora da znači da detinjstvo tog trenutka prestaje i da mora da čeka potpuno ozdravljenje. Svako dete ima pravo da bude dete u svakom trenutku i u svakoj prilici i zajedničkim snagama, udruženi, možemo to da im obezbedimo.

  Deca obolela od raka su istinski heroji, oni koji ne nose plašt i vode svoje najveće borbe u tišini. Hajde da budemo njihov glas i da im pokažemo da u toj borbi nisu sami. I mi se borimo sa njima i za njih! NURDOR će to nastaviti da radi svakog dana!

  Zahvaljujemo se na podršci svim prijateljima i donatorima koji su omogućili obeležavanje Svetskog dana dece obolele od raka.